مدیر عامل – دکترای عمران-زلزله – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله