مدیر بخش طراحی و اجرای سازه – دکتری عمران- زلزله دانشگاه علوم تحقیقات تهران