مدیر بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه – دکتری عمران-سازه دانشگاه محقق اردبیلی